Despre admitere

 

 

Pentru a deveni cadru militar activ în Ministerul Apărării Naţionale - ofiţer, maistru militar sau subofiţer, trebuie să urmezi o formă de pregătire specifică fiecărei categorii de personal, într-o unitate/instituţie de învăţământ militar. Admiterea se face pe bază de concurs sau examen.

Probele de concurs sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal şi unitate/instituţie de învăţământ militar şi constau, cel mai adesea, în teste de cunoştinţe sau/şi de specialitate.

Gradul de dificultate al probelor este asemănător cu cel de la concursurile pentru admiterea în învăţământul civil. Prin aceste probe vei face dovada că eşti capabil să înţelegi complexitatea şi specificul disciplinelor care îţi vor fi predate în perioada de formare profesională şi să-ţi însuşeşti cunoştinţele şi deprinderile necesare.

Candidaţii care susţin concurs de admitere pentru locurile finanţate de la buget aprobate pentru Ministerul Apărării Naţionale, susţin o probă eliminatorie la limba engleză pentru care subiectele se elaborează de către comisia de admitere din fiecare unitate/instituţie de învăţământ militar şi care are ca notă minimă pentru care candidaţii sunt declaraţi “ADMIS”- nota 6.

Unităţile/instituţiile de învăţământ militar elaboreazăregulamente proprii de admitere care cuprind, pe lângă datele de interes general, algoritmul desfăşurării activităţilor, drepturile şi îndatoririle candidaţilor, tematica şi bibliografia în vederea susţinerii concursului, modul de desfăşurare şi de evaluare a probelor de concurs precum şi formula de calcul a mediei de admitere.

De asemenea, unităţile/instituţiile de învăţământ militar stabilesc în regulamentul propriu criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale, situaţi pe ultimul loc, astfel încât să nu se depăşească numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare şi fac precizări privind modul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, calendarul desfăşurării activităţilor din cadrul admiterii, eventuale taxe de înscriere, organizarea şi desfăşurarea admiterii pe locurile cu taxă, precum şi oricare alte informaţii utile candidaţilor.

După aprobarea lor, regulamentele de admitere se afişează la sediul fiecărei instituţii de învăţământ superior militar organizatoare şi se postează pe pagina proprie de Internet.

 

Taxele de înscriere/şcolarizare şi modul de asigurare a cazării şi hrănirii pe timpul desfăşurării concursurilor de admitere vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor de către instituţiile de învăţământ superior militar organizatoare, prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul instituţiei.

 

Candidaţii care au optat pentru profesia de soldat/gradat profesionist nu susţin concurs de admitere sub forma unor examene scrise (de cunoştinţe), însă sunt ierarhizaţi pe baza puctajului obţinut de fiecare în parte, în funcţie de performanţele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite şi de rezultatele obţinute, precum şi de opţiunile proprii. Primul candidat clasat este şi cel repartizat în funcţia pentru care a optat. Candidaţii repartizaţi vor urma un program de pregătire timp de câteva luni (maximum 5), într-un centru de instruire.

 

Situaţii speciale:

Dacă eşti absolvent de liceu şi ai obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, pe grupe de ţări sau la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale, atunci poţi solicita instituţiilor de învăţământ superior militar, facilităţi sau condiţii speciale de admitere (fără a mai participa la concursul de admitere), dar numai la specializări corespunzătoare disciplinelor la care ai fost distins, potrivit reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale.

Dacă ai efectuat studiile în afara României, ai obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi transferaţi sau înscrişi, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă au fost declaraţi "Admis" la testele de aptitudini/probele eliminatorii.

Aceste prevederi, referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen, nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.

Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile de înscriere fără examen pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.

 

De reţinut:

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună, până la data stabilită prin regulamentul propriu de admitere, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/disertaţie în anul în care se desfăşoară admiterea, în original, la secretariatul facultăţii/departamentului. Neprezentarea diplomei menţionate sau a adeverinţei în original, în termenul stabilit prin regulamentul propriu de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.

 

Detalii privind unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi concursurile de admitere organizate de acestea se obţin de la biroul informare-recrutare.

Tot aici pot fi consultate normele, regulamentele/metodologiile referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a admiterii, tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere, locurile disponibile şi calendarul desfăşurării probelor de admitere.

Sus

 

 

Si ei iubesc armata

Film de prezentare

Galerie foto

Clip video-NOU!

Social media